Dokumenty

Podklady k zápisu statut. zástupců do veřejného rejstříku (2020)

Vážené sestry, vážení bratři,

v letošním roce v mnoha jednotách proběhnou volby statutárních zástupců. Dovoluji si připomenout povinnost zapsat nově zvolené statutární zástupce do veřejného rejstříku (dále VR). Zapsat se musí i ty osoby, které byly zvoleny statutárním zástupcem opět znovu. Zápis změn do VR provádí hlavní spolek za své pobočné spolky. V případě voleb prosím tedy, abyste zaslali na adresu ústředí, Kurská 792/3, 625 00 Brno následující dokumenty:

1)     Originál nebo ověřenou kopii zápisu z volební členské schůze s volbou starosty a místostarosty včetně originálu nebo ověřené kopie prezenční listiny

2)     Originál nebo ověřenou kopii zápisu z rady jednoty se jmenováním sekretáře jednoty (pokud byl jmenován) včetně originálu nebo ověřené kopie prezenční listiny

3)     Čestné prohlášení a podpisový vzor s ověřeným podpisem – od starosty, místostarosty a sekretáře jednoty

4)     Doložení funkcionářů – pouze vyplnit, nemusí být podpis, nezapomenout na místo a okres narození!

 

Tyto formuláře a informace najdete na webu Orla, sekce Ke stažení, skupina dokumentů „Pokyny k zápisu do VR stávajících jednot“.

 http://orel.cz/?ukaz=ke_stazeni

 Orel je jako nezisková organizace ze zákona osvobozen od plateb za ověření dokumentů nebo ověření podpisu na obecním úřadě (na poště nebo u notáře se za ověření platí). Doporučuji dokumenty ověřovat na městském nebo obecním úřadě s tím, že je upozorníte na fakt, že byste ověřování měli mít zdarma (zákon č. 634/2004 o správních poplatcích, Příloha, položka 4 a 5 uvádí občanská sdružení, která se transformovala na spolky).

 

S orelským pozdravem Zdař Bůh!

 

Ing. Marie Jurečková, Ph.D.

generální sekretářka Orla

 

Ústředí Orla, Kurská 792/3, 625 00 Brno

Tel. 543 244 880, IČ: 00544833, DIČ: CZ00544833

Bankovní spojení: 63031621/0100

Dotační titul Mšmt 2018 (do 29.12. 2017)  zde


 

 

Vážené sestry, vážení bratři,

řada z nás pracuje v Orlu na zkrácený úvazek, proto vám nabízíme prodloužený úřední den, pro který jsme stanovili úterý od 8:00 hodin do 16:30 hodin. Naši práci si rozvrhneme tak, abychom byli pokud možno v tuto dobu všichni na ústředním sekretariátě. V ostatní pracovní dny negarantujeme, že zastihnete všechny zaměstnance současně.

Na posledním zasedání Výkonného předsednictva Orla byla schválena drobná změna v organizačním řádu. Agenda je nyní rozdělena následovně:

Ses. Marie Jurečková –  Výkonné předsednictvo Orla, odborné rady, web Orla, komunikace s župami a jednotami; jureckova@orel.cz, tel. 720 051 981

Ses. Hana Komariková – evidence členů, zápisy jednot a žup do Veřejného rejstříku; komarikova@orel.cz , tel. 724 076 476

Ses. Jana Chlupová – dotace, pošta, pokladna; chlupova@orel.cz , tel. 725 868 896

Ses. Kateřina Škvařilová – účetnictví; skvarilova@orel.cz , tel. 725 508 079

Br. Michal Možný – Orelská florbalová liga, sportovní akce; mozny@orel.cz, tel. 724 503 048

Br. Vítězslav Nováček – správce e-mail. adres, přístup do databáze členů jednoty, zápůjčky sportovního materiálu; novacek@orel.cz , tel. 602 501 949

Ve vašich konkrétních záležitostech se můžete obracet přímo na tyto zaměstnance.

                                           S orelským pozdravem Zdař Bůh


 

1. Rozpočet

2. Vyúčtování

3. Žádost

4. Časopis Orel

5. Poutní knížka 2014

6. Dotace - Olomoucký kraj : 


 


Finanční příspěvky do výše 25 tis. Kč


Pravidla pro poskytování neinvestičních finančních příspěvků do 25 tis. Kč v roce 2014

Příloha č.2 - Žádost o poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku do 25 tis. Kč

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o nezměněné identifikaci žadateleVyplněné žádosti zasílejte poštou na krajský odbor ekonomický Pavlíně Hrubíčkové.
kontakty
Ing. Pavlína Hrubíčková
funkce:
    významné projekty, 25 tis. příspěvky
Oddělení účetnictví, Odbor ekonomický
telefon:
    585 508 458    
e-mail:
    p.hrubickova@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40a, PSČ: 779 11, patro: 6NP, kancelář: 623

Administrace
© copyright 2013 | www.frkal.com/ Frkal.com eu | all rights reserved      mapa